Adroddiad y Cadeirydd

09/04/2019

Cychwynnwyd y cyfarfod rheolaidd drwy longyfarch y Cyng. Dafydd Lake a'i wraig Llinos ar enedigaeth eu merch Alaw Enlli.

Braf iawn oedd gweld i Siop Fawr wedi agor yn edrych yn dda ac yn si┼Ár o fod yn hwb i'r Stryd Fawr. Roedd yna dipyn mwy o bobl i weld o gwmpas y dref gan fod gwyliau'r Pasg wedi cychwyn mewn rhai ardaloedd yn Lloegr. Cytunwyd efo cynnig y Cyng. Alwyn Gruffydd i ddanfon llythyr o ddiolch am fuddsoddi yn y dref a dymuniadau gorau i Robin Llewelyn , Portmeirion.

Cytunwyd efo ychwanegiad y Cyng. Richard Williams i ysgrifennu at Gwmni Hufen Ia Cariad Gelato i ddymuno'n dda iddynt.

Adroddodd y Cadeirydd ei fod ef, y Cyng. Selwyn Griffiths a'r Cyng. Nia Jeffreys wedi cyfarfod efo 4 aelod o'r heddlu i drafod y broblem o bobl ifanc yn loetran tu allan i fynedfa Tesco. Yn anffodus problem i Tesco ddelio ag ef gan nad yw'r bobl ifanc yn gwneud dim byd o'i le drwy fod yna - er bod cwynion gan bobl eu bod yn teimlo dan fygythiad wrth fynd heibio criw mawr o bobl ifanc.

Ni all yr heddlu ymyrryd gan nad ydynt yn torri'r gyfraith. Mae'r heddlu yn monitro'r sefyllfa ac yn ymwybodol o beth yw'r diweddaraf efo'r Clybiau Ieuenctid. Maent am gefnogi'r clwb.

 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones