Adroddiad y Cadeirydd

14/11/2017

Croesawyd pawb i'r cyfarfod.

Adroddodd ei fod wedi mynychu dau wasanaeth Sul y Cofio: yr un traddodiadol a gynhelir ar ddydd Sul, ac un arall a drefnwyd gan feicwyr y Lleng Prydeinig. O 2018 ymlaen byddai'n deg i roi gwybod i'r holl gynghorwyr am holl ddigwyddiadau Sul y Cofio er mwyn iddynt fedru dewis i fynychu ai peidio.

Roedd cyfarfod wedi cymeryd lle gyda Chapel Salem ar 19 Hydref a chafwyd trafodaeth dda. Roedd cofnodion wedi eu darparu o'r cyfarfod. Byddai materion yn mynd gerbron Capel Salem ac ail gyfarfod yn cael ei drefnu ym Mis Ionawr.

Roedd newyddion trist wedi dod i law am golled chwaer y cyn-gynghorydd Ifor Jones a bydd y Cadeirydd yn danfon cerdyn o gydymdeimlad iddo.

 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones