Adroddiad y Cadeirydd

12/09/2017

Cyflwynodd y Cadeirydd ei adroddiad ar bapur ac ar lafar i'r Cyngor:

"Cafwyd haf prysur arall ym Mhorthmadog eleni, ac roedd yn braf gweld yr ymwelwyr.

Fel cymuned, rydym yn llongyfarch Medi Harris ar ei llwyddiant yng ngemau ieuenctid y Gymanwlad. Enillodd ddwy fedal arian, a thorri recordiau Cymreig dros 50 medr ar y cefn, a 100 medr ar y cefn.

Hoffwn ddiolch i Caru Porthmadog am y gwaith da maent yn ei wneud, er enghraifft wrth drefnu arddangos chwaraeon yn y Parc cyn ymweliad Baton y Gymanwlad, ac yn enwedig am yr arwydd mawr, 'Caru Port', a godwyd dros y penwythnos i nodi ymweliad Gŵyl Rhif 6. Hoffwn ddiolch i Tom a Myfanwy Gloster yn enwedig am eu gwaith caled.

Ymwelodd baton y Gymanwlad â Phorthmadog ddydd Gwener, ac roedd yn fraint derbyn y baton ar ran y dref. Yr Is-gadeirydd, Selwyn Griffiths, ysgwyddodd y rhan fwyaf o'r gwaith trefnu ar ran y Cyngor Tref, ac rwy'n diolch iddo fo.

Fel Cadeirydd, rwyf wedi gweithredu mewn perthynas â nifer o faterion. Mi gysylltais â Chyngor Gwynedd, a bydd mater goddefeb i gynghorwyr sydd wedi datgan buddiant o ran y Ganolfan yn cael ei drafod gan Bwyllgor Safonau Gwynedd ar yr 2il o Hydref .

Gofynnodd y Cyngor Tref imi ymgynghori ynglŷn â'r Gwasanaeth Tân. Mi wnes i hynny, a'r penderfyniad yw cadw golwg ar y sefyllfa yn enwedig o ran hybu recriwtio ar gyfer gorsaf dân Porthmadog, a byddwn yn gweithredu yn y maes os gwelwn fod angen.

Gan ddilyn cyfarwyddyd, cysylltais â'r Ombwdsmon a swyddog monitro Gwynedd yn ystod mis Gorffennaf i'w hysbysu fod cwyn wedi ei wneud am un o gynghorwyr Cyngor Tref Porthmadog gan aelod o'r cyhoedd. Cysylltodd yr Ombwdsmon â'r achwynydd, a dygwyd cwyn ymlaen yn enw'r achwynydd. Ar ôl ystyried, penderfynodd yr Ombwdsmon beidio ag ymchwilio i'r mater. Mae'r rhesymau am y dyfarniad hwn wedi'u nodi mewn llythyr at y Clerc, ataf i fel Cadeirydd, at yr achwynydd, ac at y cynghorydd dan sylw.

Daeth y newyddion ardderchog o ran dyfodol swyddfa dreth Porthmadog ddiwedd Gorffennaf. Diolch i gynghorwyr, o bob plaid, ac i'r cynghorwyr annibynnol hefyd, am arwain ymgyrch lwyddiannus i gadw gwaith yn lleol. Dyma ddangos cryfder y Cyngor Tref a'r hyn y gellir ei wneud pan fo cyd-dynnu braf rhwng aelodau, ac ewyllys da. Diolch i Selwyn Griffiths ac Alwyn Gruffydd am gyfarfod â Guto Bebb ar ddiwrnod y cyhoeddiad, ac i Selwyn am ei waith fel Cadeirydd yn ystod yr ymgyrch, ac i Nia Jeffreys a Jason Humphreys am eu gwaith hwythau yn ystod cyfnod yr ymgyrch fel cynghorwyr sir Ddwyrain Porthmadog. Ysgrifennais fel Cadeirydd y Cyngor Tref at y gwleidyddion canlynol yn diolch iddynt am eu cefnogaeth yn ystod yr ymgyrch: Liz Saville-Roberts AS, Dafydd Elis-Thomas AC, Leanne Wood AC, Alun Davies AC (Gweinidog y Gymraeg) a Guto Bebb AS (Is-ysgrifennydd Gwladol). Cefais sgwrs â Guto Bebb yn yr Eisteddfod am wasanaethau Cymraeg Llywodraeth Prydain, a phwy a ŵyr na fydd rhagor o fuddsoddiad ym Mhorthmadog yn y dyfodol."

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones