Adroddiad y Cadeirydd

13/06/2017

Croesawyd pawb i'r cyfarfod. Ar ran y Cyngor Tref cydymdeimlodd efo'r Cyng. Alwyn Gruffydd yn dilyn ei brofedigaeth ddiweddar o golli ei dad. Fel arwydd o gydymdeimlad gofynnwyd i bawb sefyll am funud. Cyfeiriodd y Cadeirydd hefyd at rai oedd wedi eu heffeithio gan yr ymosodiadau terfysgaeth ddiweddar ym Manceinion a Llundain. Diolchodd i'r Cyng. Nia Jeffreys oedd wedi trefnu gwylnos deimladwy a phriodol oedd wedi casglu swm sylweddol gefnogi'r rhai a'u heffeithiwyd. Yn yr un modd gofynnodd i bawb sefyll am funud.

Gyda chyfnod yr etholiadau drosodd dymunai longyfarch yr Aelod Seneddol lleol Liz Saville Roberts ar gael ei hail ethol.

Adroddodd am lwyddiannau pobl leol yn y maes chwaraeon gan longyfarch Gethin Jones o Borth y Gest oedd wedi ei ddewis i chwarae pêl droed i garfan Genedlaethol tîm pêl droed Cymru yn eu gêm fawr yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018. Yr un llongyfarchiadau hefyd i Fedi Harris o Borth y Gest ar gyfer tîm nofio i gystadlu yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad yn y Bahamas. Cyfeiriwyd hefyd at gamp Siân Williams aelod o Glwb Rhedwyr Hebog wedi rhedeg 124 Milltir mewn tridiau i godi arian at Dîm Achub Aberglaslyn. Dymunai bob llwyddiant a llongyfarchiadau i'r tri. Apeliodd i'r cynghorwyr adrodd am unrhyw lwyddiannau y gwyddent amdanynt gan na ddymunai gadael neb allan.

Dymunai ddiolch a llongyfarch Tom a Myfanwy Gloster am drefnu Eisteddfod Greadigol hynod o lwyddiannus. Roedd y Cadeirydd wedi ei syfrdanu o weld y fath gefnogaeth a thalent leol a chyfeiriodd at gategori lego y plant ble roedd yna fodel wedi ei greu mewn lego o'r Coliseum. Yn yr un modd diolchodd i bawb oedd wedi bod yn rhan o drefnu'r Rali Sgwteri llwyddiannus a braf oedd gweld bwrlwm yn y dref a'r Ganolfan.

Adroddodd ar welliannau oedd wedi digwydd yn y dref sef y gwair wedi ei dorri yng nghae Bodawen, y gwaith peintio ym Mryn Coffa wedi ei gwblhau a'r giât ddiffygiol yn y Dora bellach yn gweithio.

Mae gweithio caled wedi bod yn y cefndir i sicrhau y byddai'r Aelod Cabinet yn cyfarfod efo'r cynghorwyr i drafod y toiledau cyhoeddus. Hefyd roedd arwyddion uniaith Saesneg Lidl wedi eu nodi a'r manylion a lluniau wedi eu pasio i'r swyddog perthnasol.

Efo'r Cyngor Tref ar fin cyfethol aelod newydd dymunai ddiolch i Dafydd Prichard am ei wasanaeth diflino am flynyddoedd maith ar y Cyngor Tref. Dymunai fod llythyr yn cael ei ddanfon i gyfleu'r diolch yma.

Gofynnodd i bawb edrych ar y manylion sydd wedi eu nodi amdanynt ar wefan y Cyngor Tref er mwyn sicrhau eu bod yn gywir ac nad oes unrhyw wybodaeth angen ei newid/ diweddaru. Yn olaf nododd y Cadeirydd y bydd yn cysylltu drachefn efo aelodau seneddol perthnasol i sicrhau fod Tŷ Moelwyn yn parhau i gael cefnogaeth i geisio achub swyddi.

 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones