Adroddiad y Cadeirydd

13/03/2018

Croesawodd y Cadeirydd pawb i'r cyfarfod. Cyfeiriodd at y tywydd garw gafwyd yn ystod y mis. Cydymdeimlodd â'r Cynghorydd Gwilym Jones oedd wedi colli ei fam yng nghyfraith. Llongyfarchodd y Crynwyr am drefnu cyfarfod i drafod llifogydd ac i griw o wirfoddolwyr oedd wedi bod yn gyfrifol am gasglu sbwriel o gwmpas y Cob Crwn ym Mhorthmadog. Roedd y Cyngor wedi derbyn gwahoddiad i ddathliadau cyfeillio yn Wiclo dros y penwythnos yn dilyn y cyfarfod, ond esboniodd nad oedd yn gallu mynd a rhoddodd gyfle i unrhyw un arall o'r Cyngor i fynd yno. Mynegodd y Cynghorydd Keith Roberts ddiddordeb i gynrychioli'r Cyngor yn y dathliadau.

Dywedodd ei fod yn bryderus iawn am sefyllfa'r gwasanaeth bysiau ac y byddai yn trafod hyn ymhellach yn ystod y cyfarfod. Diolchodd i'r Cynghorydd Jason Humphreys am dynnu ei sylw i fater oedd wedi codi ynglŷn ag ail fodelu gwasanaethau ieuenctid y Sir ac y byddai'n ymhelaethu ar hyn hefyd yn ystod y cyfarfod.

Eglurodd na fyddai'n bosib cynnal yr Is- Bwyllgor Cyllid ac Eiddo hyd nes bydd y Clerc wedi gwella a dod yn ôl i'w gwaith. Petai yna fater o ddiogelwch ac iechyd brys yn codi roedd ganddo'r hawl i wneud penderfyniad. Roedd yn agored hefyd i aelodau'r isbwyllgorau roi mater ar agenda cyfarfod llawn o'r Cyngor pe dymunent. Soniodd am ei fwriad i ofyn i'r Clerc ddod yn ôl yn raddol i'w gwaith pan fydd hi wedi gwella digon i ddod yn ôl. Diolchodd i'r Cynghorydd Carol Hayes am ei help gyda'r gwaith gweinyddol yn absenoldeb y Clerc.

Rhoddodd wybod i'r Cyngor nad oedd yn bwriadu ail sefyll am y gadeiryddiaeth am flwyddyn arall a'r rheswm am hynny oedd pwysau gwaith yn sgil cael ei benodi i staff Prifysgol Abertawe. Dywedodd nad oedd y Cynghorydd Selwyn Griffiths yn bwriadu sefyll fel Is-gadeirydd ychwaith. Roedd yn teimlo ei bod yn deg i'r Cyngor cael rhag rhybudd o'r sefyllfa mewn da bryd cyn y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai pryd fydd angen ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd. .

 

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones