Adroddiad y Cadeirydd

12/03/2019

Croesawodd y Cadeirydd pawb i'r cyfarfod.

Roedd am longyfarch a diolch i bawb oedd wedi bod ynghlwm â'r ymdrech ragorol i gasglu sbwriel ar hyd Lôn Haearn Bach dydd Sadwrn diwethaf. Roedd yna lot o bobl wedi troi i fyny yn cynnwys teuluoedd a phlant. Roeddent wedi casglu lot mawr o sbwriel a gwneud gwahaniaeth mawr i'r ardal yma.

Cafwyd diweddariad ar y sefyllfa Clybiau Ieuenctid. Mae'r angen yn amlwg yn y dref yn dilyn trafferthion ar y Stryd Fawr wythnos diwethaf. Roedd y Cadeirydd efo Siôn Bryn o Gyngor Gwynedd wedi cyfweld â phedwar ymgeisydd Nos Iau'r 21ain o Chwefror ac wedi cynnig y swyddi i ddwy ohonynt. Mae Elin Davies (sydd yn gweithio yn Ysgol Eifion Wyn ) efo DBS ond mae Elain Jones (o Benrhyndeudraeth) angen cael DBS. Mae'r broses yma wedi ei gychwyn. Roedd y Cadeirydd wedi gofyn i Bryn gychwyn y clybiau cyn gynted ag sydd yn bosib cyn diwedd y tymor haf ond mae hyn i gyd yn ddibynnol ar bryd y daw'r DBS yn ôl. Mae yn broses sydd yn gallu cymryd amser. Roedd wedi gofyn hefyd a fyddai'n bosib clustnodi'r arian oedd yn rhan o'r £50k oedd ar gau tan ddiwedd y flwyddyn ariannol. Na oedd yr ateb (roedd trefi eraill wedi gofyn yr un peth). Mae prosiectau pobl ifanc eraill yn dal i fynd ymlaen yn y Ganolfan Hamdden e.e. pêl droed. Pryderai na fydd y Clwb Ieuenctid yn cychwyn tan fis Medi. Diolchodd y Cyng. Nia Jeffreys i'r Cadeirydd am ei holl waith yn ceisio symud ymlaen ar y mater yma - mae wedi troi fyny i gyfweld sawl tro a'r ymgeiswyr heb droi fyny ayyb.

Roedd y Cadeirydd wedi gofyn am syniad o gostau rhedeg y Clwb Ieuenctid am ddwy awr am ddwy noson yr wythnos (nododd nad oedd y Ganolfan Hamdden ar gael am fwy na dwy awr). Bydd yn costio tua £9,218 y flwyddyn.

Adroddodd y Cadeirydd ei fod ef (ar ran y Cyngor Tref ) efo'r Cyng. Selwyn Griffiths (fel Cynghorydd Sir) wedi eu gwahodd i gyfarfod efo Rheilffordd Ffestiniog ar y 5ed o Fawrth. Mae'r Rheilffordd yn gyfrifol am wyneb a'r palmant ar Bont Britannia ac mae arolwg arno wedi dangos fod angen gwneud gwaith yna. Mae'r palmant ar y ddwy ochr angen sylw a'r tarmac wedi dirywio mewn rhannau. Mewn amser bydd y gwter metal hefyd yn cael sylw. Maent wedi penodi cwmni lleol i wneud y gwaith a gobeithir ei gwblhau dros ddau ddiwrnod yn cychwyn 18fed o Fawrth.

Mae'r Cadeirydd wedi bod lawr i Gae Pawb ac wedi cyfarfod efo tri aelod o'r pwyllgor. Roedd wedi cael croeso ganddynt ac wedi gweld y gwaith ardderchog sydd wedi ei wneud yna. Roedd wedi eu hatgoffa i adrodd am unrhyw broblemau i'r Cyngor Tref trwy'r Clerc.

Er gwybodaeth nododd y Cyng. Alwyn Gruffydd ei fod wedi bod mewn cyfarfod a nodwyd na fydd y gwaith o adnewyddu a gosod ceblau dan y ddaear sydd yn cynnwys o dan Gae Chwarae Bodawen yn mynd ymlaen yn dilyn y cyhoeddiad na fydd Wylfa B yn digwydd. Disgwylir cadarnhad o hyn drwy ateb i lythyr diweddar ddanfonwyd at y Grid Cenedlaethol.

.

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones