Croeso

Mae ardal Cyngor Tref Porthmadog yn cynnwys tref Porthmadog ei hun yn ogystal â phentrefi Borth-y-Gest, Morfa Bychan, Pwllgoleulas a Thremadog.

Codwyd Tremadog ar dir a gipiwyd o’r môr ar ôl i William Alexander Madocks gwblhau’r morglawdd neu’r Cob dros aber Afon Glaslyn neu’r Traeth Mawr yn 1811. Tyfodd Porthmadog wedyn yn sgil datblygu diwydiant llechi Blaenau Ffestiniog fel porthladd ar gyfer allforio’r garreg las i bedwar ban byd. Yn ystod y cyfnod hwn hefyd roedd Porthmadog a Borth-y-Gest yn ganolfannau adeiladu llongau masnach o bwys.

Cyrchfan boblogaidd i ymwelwyr yw’r ardal erbyn hyn wrth iddynt heidio am draethau godidog Bae Tremadog neu am fynyddoedd a chlogwyni heriol Eryri. Mae yma amrwyiaeth o lety yn ogystal â bwytai a thafarndai sy’n cynnig prydau diddorol, blasus a fforddiadwy.

Bro Gymraeg yw Porthmadog gyda’r iaith a’r diwylliant yn greiddiol i’w hunaniaeth. Dyma fu cartref Eifion Wyn a William Jones Tremadog, Alltud Eifion - a Percy Bushe Shelley hefyd yn ei dro. Bu Twm o’r Nant yn troedio’r ardal a dyma fan geni Thomas Edward Lawrence o Arabia a’r tenor adnabyddus, Rhys Meirion.

Mae Porthmadog wedi’i gefeillio â thref Wiclo (Cill Mhantáin) yn Iwerddon.

Felly dewch i ardal Porthmadog i brofi ein diwylliant unigryw, ein hanes cyffrous a’r golygfeydd ysblennydd. Chewch chi mo’ch siomi.

Hysbysfwrdd

Cynhelir cyfarfod nesaf Cyngor Tref Porthmadog ar nos Fawrth 11/09/2018


Y mae rhybydd yn cael ei roddi bod yr archwiliad ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2017 wedi ei gwblhau ar 18 Medi 2017 ac mae'r cyfrifon yn awr ar gael i etholwyr lIeol eu harchwilio yn unol ag Adran 29 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Notice is hereby given that the audit for the year ended 31 March 2017 was completed on 18 September 2017 and the accounts are now available for inspection by local electors in accordance with Section 29 of the Public Audit (Wales) Act 2004.


Hysbysiad o Gyfethol

Notice of Co-Option

Rhybydd Etholiad Cynghorwyr Sir 2017

Rhybydd Etholiad Cynghorwyr Cymuned 2017

Etholiadau Llywodraeth Leol Mis Mai 2017


Mae Cyngor Tref Porthmadog yn chwilio am aelod o'r gymuned leol i'w cynrychioli ar fwrdd Llywodraethol Ysgol Eifion Wyn. Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch efo'r Clerc - Mrs Glenda Burke ar clerccyngtreport@gmail.com neu ffonio 01766 512683.

Darllenwch Adroddiad Cadeirydd Cyngor Tref Porthmadog - rhowch glic yma

Lawrlwythwch cofnodion cyfarfodydd y Cyngor trwy ymweld â'n tudalen Cofnodion

Harbwr Porthmadog (h) Ken Bagnall

Hawlfraint: Cyngor Tref Porthmadog. Dylunio: www.Cymru1.net

Hawlfraint Lluniau:
Prif Llun Harbwr Porthmadog: Ken Bagnall
Llyn Bach: Kenneth Allen, Graig Ddu: Chris Carlson, Harbwr Borth Y Gest: David Medcalf, Gist Gerrig: Dewi, Harbwr Porthmadog: Alan Fryer,
Stryd Fawr, Porthmadog: John Lucas, Stryd Fawr, Porthmadog: Eric Jones, Tremadog: Eric Jones